Gwerthu | Gosod | Adwerthu

Polisi Preifatrwydd

Pwy Ydym Ni

Ni yw McHattons a gellir cysylltu â ni ar unrhyw un o’n manylion cyswllt a leolir ar y manylion cyswllt isod:

  • Ffôn: 01656 331577
  • E-bost: enquiries@mchattons.co.uk
  • Cyfeiriad: McHattons LTD, 10 Lias Road, Porthcawl, CF36 3AH

Pam Rydym yn Casglu Eich Data Personol

  • Rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn i ni reoli eich ymholiad a rhoi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch/gwasanaethau yr ydych wedi holi amdanynt neu eu prynu.

Gyda phwy yr ydym yn rhannu eich data

  • Nid ydym yn rhannu unrhyw ran o’ch data ag unrhyw drydydd parti. Os bydd angen i ni rannu eich data gyda thrydydd parti, byddwch yn cael gwybod cyn hynny, a bydd angen i ni eich cymeradwyo. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â sefydliadau y tu allan i Ewrop.

Beth Sy’n Digwydd Os Na fyddaf yn Darparu Fy Nata Personol

  • Mae arnom angen eich gwybodaeth/data personol i ddarparu gwybodaeth am ein cynnyrch/gwasanaethau. Os na fyddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol, ni fyddwn yn gallu darparu ein gwasanaethau neu werthiannau i chi.

Sut Rydym yn Diogelu Eich Data

  • Mae eich data wedi’i amgryptio’n ddiogel gan ein Tystysgrif SSL, ac mae’r holl gyfrineiriau/data sensitif wedi’u hamgryptio i safonau diogelwch uchel. Mae gweinydd ein gwefan yn cael ei sganio bob dydd am faleiswedd a firysau. Nid ydym yn storio unrhyw gardiau credyd/debyd yn lleol ar ein gwefan ac yn dibynnu ar ddarparwyr taliadau trydydd parti i drin y data sensitif hwn. Ymdrinnir â’r holl ddata a thraffig ar y wefan hon trwy geisiadau HTTPS. Gallwch wirio hyn trwy weld y clo clap ar y chwith o far URL eich porwr.

Pa Hawliau sydd gennych dros Eich Data

  • Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, gallwch wneud cais i dderbyn ffeil wedi’i hallforio o’r data personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi’i ddarparu i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae’n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Pa mor Hir Fyddwn Ni’n Storio Eich Data

  • Byddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am hyd at fis os na fyddwch yn penderfynu bwrw ymlaen â’n gwasanaethau ac nad ydych yn optio i mewn i dderbyn gwybodaeth farchnata gennym. Os byddwch yn dod yn gwsmer/cleient i’n un ni, byddwn yn storio’ch data am hyd at flwyddyn o ddyddiad y pryniant diweddaraf o’n gwasanaethau. Os byddwch yn dewis optio i mewn i’n marchnata, byddwn yn parhau i gysylltu â chi drwy e-bost nes i chi optio allan. Mae ein holl e-byst marchnata yn cynnwys dolen dad-danysgrifio yn ddiofyn.

Ble Mae Fy Nata yn cael ei Gadw

  • Mae’r holl ddata gwefan a fewnbynnir yn cael ei storio a’i reoli ar ein gweinyddwyr Google Cloud yn y DU (Llundain); fodd bynnag, mae’r data hwn yn cael ei ategu’n ddyddiol i wahanol ganolfannau data yn Ewrop.

Sut Rydym yn Casglu Eich Data Personol

  • Rydym yn casglu data personol drwy’r dulliau canlynol:

Ffurflenni Ymholiad

  • Bydd data a gesglir trwy ein ffurflenni cyswllt yn cael ei ddefnyddio i gysylltu â chi er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Bydd copi wrth gefn o’ch data hefyd yn cael ei storio yng nghronfa ddata ein gwefan ond caiff ei ddileu’n awtomatig ar ôl 30 diwrnod. Dim ond unigolion awdurdodedig all gael mynediad at eich data, na fydd yn cael ei ddatgelu i drydydd parti. Os hoffech i’ch data gael ei ddileu cyn 30 diwrnod, cysylltwch â ni.

Google Analytics

  • Mae Google Analytics yn wasanaeth dadansoddi gwe a ddarperir gan Google Inc. (“Google”). Rydym yn defnyddio’r gwasanaeth hwn ar ein gwefan i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac yn deall sut y gallem ei wneud yn well. Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau rydych chi’n ymweld â nhw, pa mor hir ydych chi ar y wefan, sut wnaethoch chi gyrraedd yma a beth rydych chi’n clicio arno. Dim ond mewn ffordd nad yw’n adnabod neb y mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu, ac nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan. Mae Google yn defnyddio’r Data a gasglwyd i olrhain ac archwilio’r defnydd o’r Rhaglen hon, paratoi adroddiadau ar ei weithgareddau a’u rhannu â gwasanaethau Google eraill. Gall Google ddefnyddio’r Data a gasglwyd i roi hysbysebion ei rwydwaith hysbysebu ei hun yn eu cyd-destun a’u personoli.

Cwcis Gwefan

   • Ffeiliau data bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur wrth i chi bori ein gwefan. Mae’r rhan fwyaf o wefannau yn gwneud hyn hefyd. Maent yn gwella pethau trwy:

    • cofio gosodiadau, felly nid oes yn rhaid i chi ail-gofnodi bob tro y byddwch yn ymweld â thudalen newydd
    • cofio gwybodaeth rydych wedi’i rhoi (ee eich cod post) fel nad oes angen i chi barhau i’w nodi
    • mesur sut rydych chi’n defnyddio’r wefan fel y gallwn wneud yn siŵr ei bod yn diwallu eich anghenion

  Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol. Maen nhw yma i wneud i’r wefan weithio’n well i chi. Yn wir, gallwch reoli a/neu ddileu’r ffeiliau bach hyn fel y dymunwch. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i

AboutCookies.org

  • . Mae’r tabl hwn yn dangos y Cwcis a ddefnyddiwn ar y wefan a’u pwrpas:

Google Analytics_ga _gat _gid _gtagMae’r cwcis hyn yn gysylltiedig â Google Universal Analytics/Google Analytics 4. Defnyddir y cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw trwy aseinio rhif a gynhyrchir ar hap fel dynodwr cleient. Mae wedi’i gynnwys ym mhob cais tudalen ar wefan a’i ddefnyddio i gyfrifo data ymwelwyr, sesiynau ac ymgyrchu ar gyfer adroddiadau dadansoddeg y wefan.

Enw’r darparwr Enw’r Diben Cwcis

Beth Yw Eich Hawliau Mewn Perthynas Â’ch Gwybodaeth Bersonol

Hawl mynediad

  • Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg.

Hawl i gywiro

  • Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth bersonol anghywir sydd gennym amdanoch.

Hawl i ddileu

  • Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol o’n cofnodion. Sylwch na fyddwn yn gallu dileu eich gwybodaeth bersonol tra byddwn yn dal i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Byddwn yn gallu dileu eich gwybodaeth bersonol unwaith y byddwch yn canslo’r gwasanaeth neu unwaith y bydd y gwasanaeth wedi’i gwblhau.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu

  • Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Hawl i wrthwynebu

  • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg.

Yr hawl i gludadwyedd data

  • Mae gennych hawl i gael copi o’ch gwybodaeth bersonol mewn fformat darllenadwy a chydnaws megis Excel neu Word.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

  • Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth farchnata atoch. Bydd pob e-bost marchnata a anfonwn atoch yn cynnwys dolen y gallwch ei dilyn i optio allan o farchnata yn y dyfodol.

Sut Alla i Ymarfer Fy Hawl Mewn Perthynas â’m Gwybodaeth Bersonol

  • Gallwch arfer eich holl hawliau drwy gysylltu â ni ar unrhyw un o’r manylion cyswllt uchod.

Sut Ydw i’n Cyflwyno Cwyn Am Ddefnydd O’m Data Personol

  • Gallwch gyflwyno cwyn i ni yn uniongyrchol drwy gysylltu â ni ar un o’r manylion cyswllt uchod. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn yn uniongyrchol i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Yr ICO yw’r rheolydd sy’n sicrhau ein bod yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol mewn ffordd gyfreithlon. Gallwch gyflwyno cwyn i’r ICO drwy ddilyn y ddolen hon

https://ico.org.uk/concerns

  • neu ffonio’r ICO ar 0303 123 1113.

Gwybodaeth arall

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar frig y dudalen hon neu drwy ein tudalen gyswllt ar ein gwefan. Crëwyd y polisi hwn ar 20/05/2018 a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 12/06/2023. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i ddiweddaru hyn yn ôl ewyllys heb roi gwybod i chi.

Get A Free Valuation

Option 1

Get a free instant online valuation in just 60 seconds!

Option 2

Get an in-person valuation by one of our expert local property valuers!

Cael Prisiad Am Ddim

Opsiwn 1

Sicrhewch brisiad ar-lein am ddim ar unwaith mewn dim ond 60 eiliad !

Opsiwn 2

Sicrhewch brisiad personol gan un o’n priswyr eiddo lleol arbenigol!